Dostawa i Zwroty

CZAS I KOSZTY DOSTAWY

Wartość zakupówPaczkomaty InPostKurier InPostKurier DHLPłatność
za pobraniem
Do 249zł13.90 zł14.90 zł15.90 zł19,90 zł
Powyżej 249złDarmowa dostawaDarmowa dostawaDarmowa dostawa19,90 zł

Czas dostawy
Całkowity czas realizacji zamówienia na terenie Polski (wraz z dostawą) wynosi do 48 godzin w dni robocze (next day delivery). 
Dostawy na terenie Polski są realizowane za pomocą DHL Kurier, InPost Kurier oraz InPost Paczkomaty. Na terenie Unii Europejskiej przez DHL Express. 


ZWROTY I REKLAMACJE SKLEPU INTERNETOWEGO The Collagen Company®

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected]

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Al. Witosa 31 lok. 3 00-710 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 1 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, jak i Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
– w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
– w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
– zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną na [email protected]).
4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu do siedziby firmy na adres Al. Witosa 31 lok. 3
00-710 Warszawa wraz z papierowym formularzem zwrotu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany o decyzji
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie,
w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Al. Witosa 31 lok. 3 00-710 Warszawa  niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w
Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 2 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 3 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
– przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
– żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na
koszt Sprzedawcy, na adres Al. Witosa 31 lok. 3 00-710 Warszawa
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
– mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny
jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
– internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 4 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 5 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.


§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest
ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem
jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


TCC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Al. Wincentego
Witosa 31/3 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001030321, NIP 5252951588, nr
REGON 525007033
adres e-mail: [email protected]


– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o
moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej
usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
– Data zawarcia
umowy (*) /odbioru (*)  ………………………………………………………………………………………………………….
.
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta (-ów):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………..

…………………………………………………………………………………


Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.